پست های فرزانه رجاییان

image
شنبه, 16 اردیبهشت 02

آیا خودرو در اجرای احکام قابل توقیف است ؟

توسط فرزانه رجاییان

وکیل فرزانه رجاییان در پاسخ به سوال که آیا خودرو در اجرای احکام قابل توقیف است ، پاسخ...